Homo sapiens

BCYRN1P1

BC200b
brain cytoplasmic RNA 1, pseudogene 1
107089
9606