Homo sapiens

BCYRN1P2

BC200g
brain cytoplasmic RNA 1, pseudogene 2
107090
9606