Homo sapiens

CDH12P2

C41-CAD, CDH12P
cadherin 12 (N-cadherin 2) pseudogene 2
107446
9606