Homo sapiens

CKBP1

creatine kinase B pseudogene 1
107577
9606