Homo sapiens

DYT7

dystonia 7, torsion (autosomal dominant)
108198
9606