Homo sapiens

EGI

EIG, EIG1
epilepsy, generalized, idiopathic
108277
9606