Homo sapiens

FLJ44635

TPT1-like protein
134241
9606
Switch View:
  • PTM Sites 5