Drosophila melanogaster

HE

CG31770, Dmel\CG31770, H2, hem, Dmel_CG31770
Hemese
72898
7227